QUICK PLICY 

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม

คลิปการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โรงเรียนบึงเขาย้อน

โรงเรียนวัดบ่อทอง

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

25650826_2565_08_29_21_14_11.mp4

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว

ประเมินคุณธรรม.mp4

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร

โรงเรียนวัดตะวันเรือง การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว .mov

โรงเรียนวัดตะวันเรือง

โรงเรียนวัดเทียนถวาย

โรงเรียนคลองสอง(เศวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

มีงานทำ-มีอาชีพ

3. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม

สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยสำนักวิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๔. การจัดการศึกษาปฐมวัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองขั้นพื้นฐนขั้นที่ และ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

 ณ ห้องประชุม  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

รูปภาพเพิ่มเติม 

งานวิจัย นวัตกรรมรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)ระดับปฐมวัย 2565 

1) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)  

 2)     ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

รองชนะเลิศอันดับ ๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวชลธิชา ทองแท้

โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ  

Best Practice นวัตกรรมปฐมวัย ครูสุปราณี รอดศรี (2).avi

รองชนะเลิศอันดับ ๑

นางสุปราณี รอดศรี  

ครู โรงเรียนวัดนาวง

Best Practices.mp4

รองชนะเลิศอันดับ ๒

นางสาวใบหยก ชาญภูเขียว          โรงเรียนวัดเทียนถวาย

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองขั้นพื้นฐนขั้นที่ 1 และ2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว วันที่ 20 สิงหาคม 2565

แผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.ปท.pdf

แผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

การขับเคลื่อนรร คุณภาพ สพป.ปท.1.pdf

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ.pdf

รายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย 


นอกตำราครู EP.1(learning loss)