างสุรัสวดี  จันทรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางณัฐนันท์  หอมชื่น
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางสาวนันทวดี  ด้วงเพียร
ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ดร.ชุติรัตน์ ประสงค์มณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

นางสาวณัฐปวีย์  บรรยงศิวกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ กตปน.

ดร.ประนอม  ศรีดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

วัดและประเมินผลการศึกษา

นายณัชวัฒ  สุจิตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงาน

วัดและประเมินผลการศึกษา

นางกรินอร  กันหาคำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวนางสาวปณัชพัสร์  ตรีวีร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานธุรการ

นางนิตยา  โทนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางสาวเพ็ญสุภา  ชูสุวรรณ

เจ้าพนังงานธุรการปฏิบัติงาน

งานธุรการ