ดร.กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ร่วมในเทศกาลวันมาฆบูชาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดโบสถ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566                วันที่ 31 ตถลาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

สื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องสัตว์

ตอนที่ 1 การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องสัตว์

ตอนที่ 2 ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ระบบงาน

ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร)

รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวเอมอร เขียนขยัน 

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

เรื่อง  การใช้'Hong Care Model ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยการบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  

นางสาวจุฑาทิพย์  มีลา   รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดเทียนถวาย 

เรื่อง การใช้ THIAN MODEL ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาการ 4 ด้านของปฐมวัย โรงเรียนวัดเทียนถวาย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

นางสาวภิญทุตา อินเตสะ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้วย S.D.C.I. Model เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ EF ปฐมวัย

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 

รางวัลชนะเลิศ 

นางเบญญาภา เพ็ชรเพ็ง       ครู โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Project พัฒนาทักษะ EF Apporach ปฐมวัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  

               นางสาวพระพร มุขยวงศา       ครู โรงเรียนศาลาพัน

เรื่อง “SAFE theater โรงละครปลอดภัย” 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว    ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

เรื่อง “สไลม์แสนสนุก”เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/3