ดร.กัมพล เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

นายธนพล นาเลาห์

นายธนพล นาเลาห์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อม (Eco Shool) 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566

สื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องสัตว์

ตอนที่ 1 การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องสัตว์

ตอนที่ 2 ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ระบบงาน